آزمون

آزمون

تشریحی

ید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تستی

ید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

رفع اشکال

ید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.