کمپ مطالعه

کمپ های مطالعاتی آموزشگاه علمی آزاد اوج

یکسان بودن محل کار یا استراحت و محل مطالعه موجب یکنواختی و تنبلی و کسالت و در نهایت انجام نشدن برنامه می گردد،در صورتی که تعویض مکان استراحت و کار یا مطالعه به شرطی شدن ما کمک میکند.

چرا باید در کمپ درس بخوانیم؟

قرار گرفتن در فضای رقابتی کمپ های مطالعاتی کمک شایانی به ما در جدی گرفتن میزان ساعات مطالعاتیدر ماه های پایانی مسابقه کنکور میکند.

جضور ناظران در اجرای تایم های برنامه ریزی شدهقبلی و برقراری نظم حاکم در سالن های مطالعهدر کنار فضای رقابتیما را مجبور به عمل کردن به برنامه میکندو سخت گیری و تکرار روزانه باعث پیشرفت چشمگیر داوطلبنسبت به مطالعه فردی در منزل می گردد.


ویژگی های کمپ مطالعاتی اوج

با قرار گیری در محیطی رسمی با ساعات ورود و خروج منظم و با شرط تکرار روزانه ساعات مطالعاتی منطقی،بین 8 تا 12 ساعت روزانه بدون حتی یک روز وقفه میتواند نوتایج بزرگی برای تمامی افراد با هر سطحی در بازه زمانی 3 ماهه قبل از کنکور را داشته باشدکه بهترین زمان شروع آن همان دوران طلایی عید نوروز است.

مصاحبه با رتبه های برترر کنکور نشان تاییدی  بر اهمیت تک تک دقاقیق بعد از عید برای کنکوری ها می باشد.